Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

MYtinyHOBBY

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu (www.mytinyhobby.com) w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

II. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca - AP&MP Michał Przybyłowski, 80-125 Gdańsk, Kartuska 345B/29 , NIP: 9570850875, adres email: shop@mytinyhobby.com , właściciel marki MYtinyHOBBY
 2. Sklep - zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych dostępnych pod adresem www.mytinyhobby.com zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży albo umów o dzieło, o których mowa w pkt IX.6..
 3. Nabywca - Użytkownik, który w Sklepie zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o dzieło
 4. Użytkownik - korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
 5. Umowa sprzedaży- umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż towarów na rzecz Nabywcy.
 6. Umowa o dzieło - umowa zawarta w Sklepiena zasadahc opisanych w pkt. IX.6 , po uprzednim uzgodnieniu szczegółów związanych z jej realizacją (przede wszystkim po uzgodnieniu co, z jakich materiałów, w jakim terminie i w zamian za jakie wynagrodzenie zostanie wykonane dla Użytkownika)
 7. Regulamin- niniejszy Regulamin Sklepu.

III. Ogólne warunki korzystania ze sklepu

 1. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (na przykład komputer lub telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych oraz nieprzestrzeganiem przez Użytkownika warunków Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 3. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, zamieszczonych na stronach Sklepu logo w tym logo MYtinyHOBBY, oraz innych materiałów zamieszczonych na stronach Sklepu jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.
 5. Sprzedawca nie weryfikuje danych zamieszczanych przez Użytkowników, przyjmuje je za prawdziwe i poprawne oraz realizuje zawarte za pośrednictwem sklepu umowy w oparciu o te dane. Sprzedawca nie odpowiada za szkody powstałe na skutek podania przez Użytkownika błędnych, niepoprawnych danych.
 6. Sprzedawca nie odpowiada za szkody powstałe na skutek błędów w połączeniu lub problemów z połączeniem z witryną Sklepu.

IV. Korzystanie ze sklepu - zawarcie umowy

 1. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów Sprzedaży, bez konieczności dokonywania rejestracji.
 2. Zawieranie Umów bez uprzedniej rejestracji jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych i akceptacji niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).
 4. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika powinien on je zaktualizować, przed zawarciem kolejnej Umowy.
 5. Użytkownik ma możliwość dokonywania zakupów w Sklepie w trybie 24 godziny/7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.
 6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie użycia przez Użytkownika przycisku „Zamawiam”.

V. Zapłata ceny

 1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie, na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
 2. W Sklepie obsługiwane są następujące rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. 
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A. 
 4. Ponadto Sklep korzysta z systemów PayPay i PayU.
 5. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Użytkownika podane są odrębnie.
 6. Użytkownik dokonuje zakupu Towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy podanych na stronie Sklepu obowiązujących w chwili zawarcia umowy sprzedaży.
 7. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty w ciągu 3 dni od daty dokonania zakupu. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na konto Sprzedawcy.
 8. W wypadku niewywiązania się przez Nabywcę z obowiązku zapłaty w terminie, o którym mowa w pkt. V.4 Regulaminu, Sprzedawca wyznaczy Nabywcy dodatkowy termin na dokonanie zapłaty i poinformuje o nim Nabywcę formie mailowej. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie zapłaty zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie zapłaty, Sprzedawca prześle Nabywcy w formie mailowej informację o anulowaniu zamówienia tj, oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia (wywiązać się z umowy sprzedaży) z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie poinformuje o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona. Sprzedawca może również za zgodą Nabywcy spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub w inny ustalony przez strony sposób.
 10. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Nabywcę kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Nabywcy.

VI. Dostawa

 1. Sprzedawca dokonuje wysyłki zakupionego towaru  na adres wskazany przez Nabywcę i w sposób przez niego wskazany. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.
 2. W przypadku wyboru przez Nabywcę sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca dokonuje wysyłki towaru po zawarciu umowy sprzedaży i dokonaniu przez Nabywcę zapłaty, w terminie podanym na stronie sklepu - właściwym dla danego towaru. Terminy wysyłki określone są w dniach roboczych. Jeżeli przy opisie danego towaru, nie został podany termin wysyłki, Sprzedający dokona jej nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia dokonania zapłaty.
 4. Jeżeli Nabywca dokonał zakupu kilku rzeczy, dla których przewidziane były różne terminy wysyłki, nastąpi ona w terminie określonym dla towaru z najdłuższym terminem wysyłki.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy towaru.

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Sprzedawca informuje, iż:

a) administratorem Użytkownika danych osobowych jest AP&MP Michał Przybyłowski, 80-125 Gdańsk, Kartuska 345B/29, NIP: 9570850875, adres email: shop@mytinyhobby.com;

b) dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z nawiązaniem i utrzymaniem relacji biznesowych oraz realizacją ewentualnie zawartych umów;

c) podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia złożenie zamówienia i realizację umowy sprzedaży.

d) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest otrzymana od niego zgoda, wyrażona poprzez oświadczenie woli mające na celu pozyskanie oferty, nawiązanie i utrzymanie relacji biznesowych ze Sprzedawcą, zawarcie z nim poprzez Sklep Umowy;

e) dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane przez Sprzedawcę podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów, czy administratorom sklepu;

f) Użytkownika dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu cofnięcia przez niego zgody na ich przetwarzanie;

g) Użytkownik posiada prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do bycia zapomnianym;

h) Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

i) Sprzedawca zapewnia Użytkownikowi, którego dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z rozporządzenia o ochronie danych i innych powszechnie obowiązującym w tym zakresie aktów, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania.

VIII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Sprzedawca odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zwłaszcza rat 556 i nast Kodeksu Cywilnego, z zastrzeżeniem, że w przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 2. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem shop@mytinyhobby.com. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację , zwłaszcza precyzyjny opis wad.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sklep zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. W przypadku konieczności uzupełnienia informacji przez składającego reklamacje Nabywcę, powyższy termin liczy się od dnia otrzymania kompletnych (uzupełnionych) informacji.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do konta Nabywcy składającego reklamację, lub na inny wskazany przez niego adres email.
 6. Oferowane w Sklepie towary nie są objęte gwarancją.

IX. Odstąpienie od umowy

 1. Na podstawie przepisów prawnych Nabywca będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania zakupionego w Sklepie towaru.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w formie oświadczenia wysłanego Sprzedającemu w formie mailowej (na adres shop@mytinyhobby.com) lub pisemnej (na adres , 80-125 Gdańsk, Kartuska 345B/29).
 3. W razie odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą. Zwrot towaru przez Nabywcę powinien nastąpić niezwłocznie. Koszt odesłania towaru do Sklepu ponosi Nabywca.
 4. Nabywca będący konsumentem, który korzysta z prawa do odstąpienia bez podania przyczyny, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Nabywcę, Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu całkowitej wysokości ceny zakupionego towaru. Koszty przesyłki towaru do Nabywcy nie podlegają zwrotowi.
 6. Postanowienia punktów 1-5 powyżej nie dotyczą zakupów dokonanych w zakładce "Zamówienia indywidualne". Dokonując zamówienia indywidualnego Sprzedawca zawiera z Nabywcą umowę o dzieło. Na podstawie zawartej umowy o dzieło Sprzedawca zobowiązuje się wykonać zamówione rzeczy według uzgodnionej z Nabywcą specyfikacji, z zastrzeżeniem że uzgodnieniom podlegają podstawowe kolory, czy cechy najbardziej charakterystyczne dzieła. Całość dzieła jest natomiast autorskim projektem Sprzedawcy. Uzgodnienie szczegółów umowy następuje przed zawarciem umowy o dzieło. Zakupione w Sklepie zamówienia indywidualne nie podlegają zwrotom.

X. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, z zastrzeżeniem, że realizacja umów rozpoczęta przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 4. Regulamin w obecnej wersji obowiązuje od 24.07.2019 r. godz 13:00. Wersje archiwalne Regulaminu udostępniane są na wniosek Nabywcy w drodze mailowej.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl